Обявяване на финансов отчет

 Финансов отчет – процедура по обявяване

Процедурата по обявяване на финансов отчет е насочена към ангажираността на всеки  регистриран търговец на територията на Републикa България, да представи пред компетентната институция своя годишен финансов отчет. Той ще бъде вписан както подобава в Търговския регистър.

Времева рамка на процедурата по вписване: В Търговския закон е определена като краен срок датата 31 март, в която търговците, фирмите, търговските дружества следва да са направили своите отчети и да внесат документация до 30 юни на същата тази година, и никога по-късно след това. При неизпълнение на тази си  отговорност, фирмата и лицата отговорни за управлението на съответната ще претърпят високи санкции според законовата разпоредба.

При положение, че поверите вписването на Вашето ООД или ЕООД в нашите ръце, изисква се: Управителят на съответното търговско дружество да се яви в нашия офис и да носи със себе си  отчета на фирмата. Самият отчет трябва да е надлежно подпечатан от управителя и от счетоводител, да бъде подписан и оформен според изискванията. При ООД, ако няма изготвен протокол, останалите членове също се изисква да се появят във фирмата, за да може протоколът да бъде оформен документално.

Ние предлагаме самата услуга на много изгодна цена и с отговори на въпроси, които може да засягат Вашия годишен финансов отчет.

…………..

Вписвания на други промени

Законът на Република България, който засяга Търговския регистър, задължава търговците, фирмите, дружествата, които оперират на територията на страната да регистрират всички промени, които засягат дейността им. Регистрацията на промените-обстоятелствата е предмет на регистърно производство, специфично за всеки вид промяна.

Наличието на данните за промените е с цел осигуряване на видимост и достъп за всички участници в търговския оборот, както и като гаранция срещу недобросъвестни практики, които може да засегнат както търговците, така и трети добросъвестни лица. В този смисъл законовата наредба ангажира търговците да заявят, освен най-важните обстоятелства, както следва:

– При увеличение или намаление на капитала на предприятието, дружеството, фирмата;

– При промяна дейността на фирмата или дружеството;

– Промяна във времевия период на съществуване на дружеството;

– Промени свързани с името на фирмата или дружеството;

– Разпределението на дяловете също може да претърпи промяна, която изисква вписване;

– Други промени, които може да засягат промяна в дейността на фирмите, също подлежат на вписване;

Всяка промяна, която засяга управленския, дружествения и функционалния статут на търговското предприятие, се прави с необходимите документи, които да засвидетелстват за спецификата на промяната. Те трябва да влязат в Търговския регистър най-късно седмица след като обстоятелствата са настъпили. Всяко неизпълнение на законовите изисквания ще доведе до санкции на фирмата и на отговорните лица, които не са си свършили работата.

Прекратяване на членство в дружество

Когато единомишленици се съберат заедно в общо търговско предприятие, няма гаранция, че те ще бъдат заедно през цялото време, в което дружеството съществува. Затова напълно в реда на нещата е да има прекратяване на членство в дадено дружество, което да се дължи на субективни или обективни причини. Промяната на количеството съдружници обаче винаги е съпроводено с промяна на обстоятелства, които Търговският закон изисква да бъдат регистрирани.

Самите причини по прекратяване на членство в дружество разпределени в групите субективни и обективни са следните:

Субективни основания за прекратяване членство в сдружение:

По волята на съдружника или юридическото лице:

Доброволна инициатива на съдружника

Изключване по решение на ОС на сдружението

При посочени прекратителни условия свързани с времеви период, невъзможност за присъствие, запрещение и т.н.;

Обективни  основания за прекратяване членство в сдружение:

 

При смъртен случай на съдружник

При поставяне под запрещение, домашен арест и др.

При невъзможност съдружника да изпълнява членската си вноска, поради обявяване на фалит от негова страна и други финансови пречки;

При прекратяване на съдружник;

Промяна на обстоятелства при напускане на съдружник

– Промяна на капитала и на капиталовото разпределение в дружеството

– Промяна на дяловете в количествено измерение

– Своевременна промяна на капитала и размера на дяловото преразпределение в дружеството.

От тези три промени произхождат и следствия свързани с разпределението на печалбата между членовете на търговското дружество. Ако има договор, който рамкира дяловото разпределение, то следва промяна на договора в това отношение. Когато напускането на съдружник е съпроводено с приемане на правоприемник/наследник, не настъпва промяна на дяловете в  дружеството и следователно на неговия капитал.

Прекратяването на членство в дружество е сложен процес, който може да бъде съпроводен от сложни казуси на базата на конкретните фирмени показатели и състояние. Затова ние можем Ви помогнем при изясняването на специфики на възможните ситуации и индивидуален подход при използване на нашите услуги.

 

 Прехвърляне на предприятие

Прехвърлянето на предприятие е напълно редовна процедура, разрешена от Законите на България, така че да се извърши според тяхното предписание. Въпреки че е това е сложна процедура, която изисква голям набор от документи, уведомления и включване на yпълномошени институции в процеса, нашият опит може да Ви помогне процедурата да се изпълни бързо и безпроблемно. Може да се прехвърли предприятие цялостно или само частично; двете възможности насочват сделката в различни посоки.

Предприятието се прехвърля чрез сделка, която е нотариално заведена и обезпечена с подписите на всички заинтересовани лица. Прехвърлянето на едно търговско дружество към друго се прави след специално взето решение и създадени документални условия. Когато прехвърлянето е съпроводено с притежавани недвижими имоти, тогава процесът се усложнява.

Едно предпри           ятие, което е получило капитала и имуществото на друго след договорена сделка, започва да работи като такова, след като сделката бъде регистрирана в Агенцията по вписванията. За целта се подава заявление до териториалната Агенция по вписванията, което е придружено с цялата налична документация засягаща сделката по прехвърлянето.

Широкото приложение на сделките по прехвърляне на търговски предприятия в съвременната бизнес среда, на гарантират бързина и лесна смяна на собствеността. Колкото по-специфична е сделката, толкова повече сложността или времето на изпълнение се увеличават. Затова ние предлагаме качествена услуга, придружена с консултация и индивидуален подход засягащ характера на сделката.

 

Вписване на прокурист

Поради разнообразното естество на съвременния бизнес, честа практика е собственик на дадена фирма да назначи прокурист, който да управлява неговото предприятие. Прокуристът по природа е начетен човек, който има образование и познания да управлява повереното му предприятие според неговата дейност. Прокуристът получава възнаграждение за това и прилежащи права, задължения и ограничения.

 

За да бъде назначението на прокуриста валидно и изпълнено според законовите наредби, той се назначава с нотариално заверен договор, подпис от страна на прокуриста и собственика, подадено заявление в Търговския регистър със същия договор и като последна стъпка, прокуристът следва да прибави името си към фирмата.

По право прокуристът изпълнява всички дейности свързани с търговската дейност на дружеството или фирмата, в това число сделки, застраховки, сключвания на договори, замени, предявяване на искови и други такива. Прокуристът представлява фирмата и търговеца на официални събития, на изложения и на други срещи, където фирмата има интерес да присъства. В един ограничен мащаб може да упълномощи трето лице да извърши действие в полза на дейността на фирмата.

Няма право да дава пълномощия на друг със своите права по закон. Няма право да променя индивидуални белези на търговеца и фирмата, които са записани като обстоятелства в Търговския регистър. Няма право да отчуждава недвижимо имущество собственост на фирмата или търговеца, без да е изрично упълномощен за това.

При проблеми с прокуриста от различно естество може да се стигне до прекратяване на неговата дейност. Прекратяването може да стане по взаимно съгласие; при ликвидация на фирмата или фалит на търговец; при срочна прокура, с изтичане на срока; при неизпълнение на пълномощията. При смърт на собственика на фирмата или при поставяне под запрещение, прокуристът продължава по право да изпълнява пълномощията си. Оттеглянето се заявява в търговския регистър по определения ред и чак когато бъде вписано, то става актуално и видно за заинтересованите лица.

Историята на бизнес средата в България познава много успешни и неуспешно опити с прокуристи, затова при решение да назначите такъв, можете да се консултирате са нас, за да избегнете евентуални рискове и да направите Вашия информиран избор.

Отмяна на решение на Общо събрание

Сдруженията и търговските дружества имат различна политика, която се изявява от решенията взети на общото събрание. Когато има решения в ущърб на акционери или съдружници, и неспазване на законовите разпоредби от страна на участници в ОС, може да се наложи същите акционери и съдружници да бъдат правово и морално защитени чрез отмяна на решението на ОС.

За целта, ощетените предоставят наличната документация свързана с техните учредителни договори, на сключени споразумения с другите съдружници/акционери, устав на ръководния орган и всички други разрешени от закона документи.

Процес по подготовка на правни документи и консултации във връзка практиките при свикване на общо събрание на съдружниците или акционерите; инструменти за упълномощаване, събрания на надзорния съвет, събрания на управителния съвет; мерки срещу неправомерни решения.

След събиране на необходимата информация, се подготвят документите, които  са в интерес на ощетените акционери и съдружници. Те могат да бъдат процесуално представени по искове, които касаят спорове между управителния съвет и главните акционери; както и между съдружници.

Всеки акционер в АД дружество или съдружник в ООД може да бъде ощетен след решение на Общото събрание, да стане свидетел на неспазване на закона за управление на търговското дружество, в което членува, или когато не се спазва учредителния договор. Изготвянето на иск е изцяло съобразено със закона с цел да се гарантира спазването на правата на всеки акционер/съдружник попаднал в такъв казус. Крайните решения са за изключване на недобросъвестни съдружници или за връчване на покани за общо събрание.

 

Преобразуване на търговски дружества

 

От особен интерес за бизнесмени, акционери и търговци в България е въпросът за преобразуването на едно търговско дружество, в друго което да продължи оптимално да изпълнява търговска дейност. Понеже законът не предлага ясна дефиниция на процедурата по преобразуване на търговски дружества, има нужда от малко разяснение по-въпроса.

За отправна точка се взима Глава 16 от Търговския закон, в който преобразуването се тълкува в смисъла на прекратяване на търговско дружество и създаване на друго такова;  в този смисъл, самото преобразуване може да се случи в четири различни форми:

  • Сливане – няколко на брой търговски дружества прекратяват дейността си, за да се слеят в едно ново дружество, което приема и съответното им имущество;
  • Вливане – прекратяване дейността на едно дружество, което се слива в друго, което функционира; в този смисъл няма създаване на ново търговско дружество, но операцията по преобразуването засяга и двете дружества;
  • Разделяне – прекратяване дейността на едно дружество без ликвидация, като неговото имущество, капитали и активи се разделят в две или повече търговски дружества, които се явяват правоприемници;
  • Отделяне – едно търговско дружество, чиято дейност не се прекъсва, но една част от неговите активи и имущество преминават в друго новосформирано дружество. В този смисъл нямаме класическо преобразуване, което да се свърже с дефиницията;

Един специфичен вид, който попада в категорията отделяне е – Отделяне на ЕТ дружество – когато основното дружество се отделя в дъщерна структура, която започва да развива конкретна дейност на фирмата, като тя запазва контрола си над дъщерното дружество.

Преобразуване на дружество може да се търси по най-различни причини известни на участниците в ръководството на фирмите. Самият акт на преобразуване трябва да се регистрира като факт в Търговския регистър защото промените според типа сделка се получават и правни последици за всички участници.

Според вида дружество, решението за преобразуване се взема както следва: при  дружество с персонална отговорност и собственост, решението трябва да се вземе с пълно съгласие на участниците и съдружниците. При ООД и при АД процесът е по-сложен защото изисква свикване на Общо събрание и последващо търсене на съгласие в мнозинството от съдружниците или вложителите.

 

 

Прехвърляне на ЕТ-едноличен търговец

 

Прехвърляне на предприятие в категорията едноличен търговец може да бъде прехвърлено на друго физическо лице или на друг ЕТ. В зависимост от типа на сделката има определени характеристики, които бележат процеса по прехвърляне и които се съобразяват с Търговския закон.

 

Сделката която бележи прехвърлянето на едно търговско предприятие ЕТ, с прилежащите му права, задължения, фактически отношения и дейност, трябва да се извърши чрез нотариално заверен подписан договор. След това новото обстоятелствата, които бележат сделката се вписват в Търговския регистър.

 

Когато прехвърлянето засяга два ЕТ, вписването става чрез заявление по образец Б1, в който се вписва едновременно отчуждаващото ЕТ и ЕТ-правоприемника. При прехвърляне, което е от ЕТ към физическо лице, отново се изисква заявление по образец, но това задължава физическото лице да мине през процедура по регистрация на нов Едноличен търговец със съответната документация.

 

В процеса на прехвърляне, отчуждаващото ЕТ трябва да уведоми териториална дирекция на НАП с документите, които се изискват при такъв тип сделка. Сделката засяга пряко отношенията на отчуждителя и новоприемника с кредиторите, тъй като ако няма налично споразумение с тях, кредитът продължава да се поема солидарно от отчуждителя и правоприемника до размера на получените права. Кредиторът има право да изиска вземанията си първо от отчуждителя, а правоприемникът задължително трябва да ръководи дейността на прехвърлената фирма в срок от половин година.

 

При определяне на цена за прехвърляне на ЕТ, се вземат предвид адвокатските хонорари, държавната такса и другите плащания, които са независими от материалния интерес.

 

Вашият коментар