Регистриране на фондация (НПО)

Търсите юрист на изгодна цена за регистрация на Фондация или НПО? Ние предлагаме безплатна консултация и всички услуги за учредяване на Фондация (НПО)!

Възползвайте се от нашите професионални услуги за Регистрация на фондация с нестопанска цел или на фонация с идеална цел, в обществена полза или в частна полза, регистрация на клон на фондация и т.н.

Ние предлагаме изготвяне протокол и всички необходими необходими документи за учредяване на фондацията, заплащане на държавните такси и регистрация на фондацията в агенция по вписванията.

Вижте повече информация за учредяването на Фондация / НПО:

1. Създаване
В учредителния акт според чл. 34 ал.1 от ЗЮЛНЦ се вписват името, седалището, целите, формата на дейност, имуществото, органите, правата им, както и периодът, за който се създава юридическото лице с нестопанска цел. За да бъде действителен, учредителният акт, той трябва да включва описание поне на целите и имуществото на фондацията. Специфичното тук е, че законът налага две условия. Първо, когато актът е изготвен приживе, той трябва да е с подписи с нотариална заверка. Второто условие се отнася до недвижимото имущество – при прехвърляне на правата, учредителният акт следва да бъде регистриран от съдията по вписванията към районен съд там, където се намира имуществото.

2. Органи
Фондацията може да включва едноличен или колективен орган с управленска роля. Специфичното тук е, че законът позволява органите на организацията да решават кой да влиза в техния състав.
Когато не могат да го направят, всеки който има интерес от дейността на фондацията, може да подаде искане до окръжния съд по местонахождението й да попълни състава на нейните органи в съответствие с това, което е посочено в учредителния акт.
Решението на съда, с което се извършват промени в учредителния акт, както и самия променен акт, се предоставят служебно до Агенцията по вписванията, за да се впишат актуализациите в регистъра.

При проявен интерес от нашите услуги за регистриране на НПО или Фондация, не се колебайте да се свържете с нас и се възползвайте от най-изгодните ни цени.