Регистрация на Сдружение

Искате да регистрирате сдружение? При нас може да се възползвате от безплатна консултация и всички услуги за учредяване на сдружение!

Ние предлагаме регистрация на сдружение с нестопанска цел или с идеална цел, гражданско сдружение, учредяване на сдружение в обществена полза или в частна полза, регистация на клон на сдружение и т.н.

Нашият екип от юристи и счетоводители ще изготви всички необходими необходими документи за учредяване на сдружението, заплащане на държавните такси и вписване на сдружението в Търговския регистър.

Вижте повече информация за учредяването на сдружение, изготвянето на нужните документи и вписването в Търговския регистър:

1. Учредяване
Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел и според чл. 19 от ЗЮЛНЦ се учредява от поне три или повече лица, които могат да бъдат физически или юридически лица. Съответно те могат да бъдат български или чуждестранни граждани.
Според чл. 20 от ЗЮЛНЦ, основателите следва да създадат устав, в който да се уточнят име, седалище, цел, характер на допълнителната стопанска дейност и органи на сдружението. Следва да бъдат описани правата на членовете, периодът, в който ще функционира сдружението и други.

2. Правомощия, задължения и прекратяване на членство
Членовете имат право да се интересуват за обхвата от дейности на сдружението, да се включват в управленските му функции и да се възползват от неговото имущество. Обикновено те предоставят имуществени вноски, ако това е предвидено в устава. Членовете не носят лично отговорност за задълженията на юридическото лице.
Членството се прекратява в случаите, предвидени в чл.22 от ЗЮЛНЦ, които включват:
– смърт или поставяне под запрещение;
– едностранен израз на волята на член на сдружението;
– изключване след решение на Общо събрание, ако в устава не е посочено друго, а когато е посочено, това се извършва от управителния съвет. Законът регламентира решението за изключване да подлежи на обжалване пред Общото събрание;
– при прекратяване дейността на сдружението;
– при отпадане, когато не се внасят дължимите имуществени вноски, както и при системно невключване в дейността на юридическото лице с нестопанска цел. Тук Законът изисква това да се документира по реда, постановен в устава.
3. Органи и правомощия
а) Най-важният орган е Общото събрание и в него са включени всички членове, освен, ако устава не постановява друго. Решенията, които се вземат на Общото събрание са задължителни за органите на физическото лице с нестопанска цел, но те могат да бъдат преразглеждани със съдебен контрол, по отношение на тяхната законност и дали отговарят на устава и вътрешните актове. Тук споровете могат да се отнесат към окръжния съд по седалището на организацията.
Решенията, свързани с вътрешния устав, както и с преобразуване и прекъсване на дейността се нуждаят от мнозинство поне две/трети от гласуващите, а за останалите решения е достатъчно само мнозинство. За всички въпроси, за които се взимат решенията, следва предварително да е изготвен дневен ред.
б) Друг орган е управителният съвет, който включва три или повече лица, които трябва изрично да са членове на организацията. Юридически лица, които са членове, могат да посочат за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на своята организация.
Законът предвижда и опцията да се определи само едно лице, което да управлява този орган. Управител, който да поеме ролята на управителния съвет, се избира отново с гласуване на Общото събрание.