Регистрация на кооперация

Ефективна, успешна и популярна форма на сдружение между единомишленици е правоорганизационната форма – кооперация. За да се осъществи като такава,  учредителите следват Закона за кооперациите, в който е вписано и самото определение: съдружие на физически лица, които чрез сътрудничество и взаимопомощ извършват търговско дело;  капиталът и броят на членовете на кооперацията може да са променлива величина.

В закона е записано, че кооператорите осъществяват бизнес дела, социо-културни инициативи,  които са в общ интерес, с изричното допълнение,  че тяхното съдружие е юридическо лице. Кооперации с дейност, която попада под по-строги законови изисквания може да бъде ограничена или поставена под по-строги условия ( примерите са за кооперации, които извършват влогово-кредитна дейност, застрахователни кооперации и др.)

Кооперациите могат да обслужват много сектори в икономиката и модерния начин на живот. За да започне една група от хора да съществува като кооперация е необходимо общо събрание от физически лица, които да направят устав и да учредят кооперацията (законът забранява юридически лица да бъдат членове или учредители в кооперацията). Задължително е да се изброят името, седалището, адрес на управление, дейността на кооперацията, изискванията и правата, задълженията на членовете според устава на кооперацията.

При нас, можете да се консултирате за законовите детайли, които засягат дейността на кооперацията, начинът на учредяване и процедурата по регистрация. Това все пак е специфично юридическо лице, което за да е успешно, трябва да бъде направено с добре обосновано решение, както смислово, така и законосъобразно.

ВИЖ ОЩЕ:
Регистрация на земеделска кооперация
Заявление за регистрация на кооперация

Вашият коментар