Регистрация на командитно дружество

Освен традиционните видове търговски дружества, има и такива, които получават разрешение, по силата на Търговския закон и които функционират при по-различни пазарни условия.

 

Командитно дружество

Това е специфична форма на управление на организация, която се учредява чрез договорни отношения между две или повече физически лица с цел търговски дейност под единно ръководство. Различното при тази форма на управление на търговски дела изисква един от съучредителите да се ангажира неограничено и солидарно със задълженията на КД-дружеството, а останалите съдружници имат ограничена отговорност относно вноските и положението им в организацията. При този вид също е съществено да се вземе информирано решение. Когато искате да използвате тази форма, помислете дали тя е най-подходящият вид спрямо вида търговска дейност, която планирате.

 

Командитно дружество с акции

Този вид дружество е комбинация от стандартно командитно и акционерно дружество, където лицата с ограничена отговорност си поделят акции за платените вноски. Ето защо броят на съакционерите следва да е поне от три лица. Към естеството на този вид организация също се гледа резервирано, ето защо е правилно решението ви да бъде направено след консултация със специалист.

 

Ние можем да ви инфораме по всички въпроси, свързани с вашия избор на регистрация на някой от изброените по-горе типове дружества. Можем да ви разясним детайлно нормативната уредба и законовите положения, както и да ви представим опциите, на които имате право.