Регистрация на дружества от друг тип

Освен популярните типове търговски дружества, има и такива разрешение от Търговския закон в България, които не са придобили необходимата известност, но за ползотворни при специфични пазарни ситуации.

Събирателно дружество

Това е форма на сдружение от няколко лица – две или повече – с особени специфики на самото дружество, които се препоръчва само в определени ситуации. Събирателното дружество се отбелязва като СД и изисква: вписване на името на един или повече от учредителите; предмет на дейност, определена свободно; посочени адрес и седалище, от които се ръководи дейността. Изисква се още да бъде записано дяловото участие и размера на вноската направени от съдружниците, и начина по-който ще се разпределя печалбата.

Съществен недостатък на СД-дружеството е че учредителите освен с капитала на дружеството отговарят пред кредиторите с личното си имущество. Затова от съществено значение е да се направи информиран избор.

Командитно дружество

Особена форма на управление на дружество, която се учредява чрез договорни отношения между две или повече лица с цел търговски дела под шапката на обща фирма. Спецификата на управление изисква един от съдружниците да поеме неограничено и солидарно задълженията на дружеството, а останалите членове отговарят в ограничен размер според договорните взаимоотношение за вноска и позиция в дружеството. При този вид дружества, също от голямо значение е информираният избор и релевантното приложение спрямо вида търговски дела, които следва да се упражняват.

Командитно дружество с акции

Командитното дружество с акции в същността си е съчетание от обикновено командитно дружество и акционерно дружество, където съдружниците  с ограничена отговорност към задълженията получават акции за внесените вноски. Затова броят на акционерните съдружници трябва да е минимум от трима души. Характерът на този тип дружество също се приема с резерви на българския пазар, затова е добре изборът да бъде съпроводен с консултация.

Ние сме на ваше разположение за информация, която засяга регистрацията на тези по-малко популярни сдружения в България, с цел да Ви запознаем с нормативната база и законовите изисквания, както и да Ви консултираме за възможностите, които предполагат Вашата конкретна ситуация.

 

Вашият коментар