Регистрация на ДЗЗД

Регистрация на Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)

Какво е Дружество по закона за задълженията и договорите ДЗЗД?

Законът за задълженията и договорите осигурява възможност за лицензиране на ДЗЗД посредством регистрация. По този начин се осъществява обединение на две или повече лица – съдружници (физически лица, търговски дружества, акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност, еднолични ограничено отговорно дружества, както и юридически лица с нестопанска цел – сдружения, фондации, клъстери и други), които имат общи цели и интереси и обединяват своята дейност за осъществяването им.

Учредяване на ДЗЗД

То се прави посредством сключване на споразумение за обединение в писмен вид и включва ключовите характеристики като име, седалище, адрес, цели и т.н. Съдружниците могат да инвестират парични средства чрез вноски или имущество, както и умения, знания и работа, за да реализират целите си

Дружеството фактически разполага с два ръководни органа – Общо събрание и Управител/и. Дружеството може да се ръководи от избрани съдружници под формата на един или повече управители.

Специфично за ДЗЗД е, че всеки от съдружниците гласува с един глас, когато се свиква Общо събрание по някакъв въпрос. При този вид организация, ръководството на дейността може да се поеме от всеки, а останалите имат право да не се съгласяват с някои негови действия и да налагат вето, преди да бъдат осъществени. В случай на спорове се преминава до гласуване и крайното решение се взима на принципа на мнозинството.

В срок от седем дни след сключване на споразумението за учредяване на ДЗЗД, то трябва да се узакони. Това става с вписване в Регистъра БУЛСТАТ, от където му се издава съответен номер.

За да разполагате с писмен документ, доказващ регистрирането на вашето Дружество по ЗЗД и да се узакони, е необходимо да подадете заявление за Актуално състояние до Регистър БУЛСТАТ. Макар, че неговите данни са публични за общността, голяма част от държавните органи могат да ви потърсят Актуалното състояние като доказателство за регистрирането и легитимното съществуване на ДЗЗД.

Ако се наложи, вашето Дружество може да се учреди и по ДДС, като учредяването става за 14-дневен срок.

Какви услуги можем да ви предложим:

  • Подготвяне на споразумение за обединение при регистриране на Дружество по закона за задълженията и договорите;
  • Подготвяне и внасяне на пълния пакет от документи за учредяване в Регистър БУЛСТАТ;
  • Подготвяне и внасяне на пълния пакет от документи за учредяване по ДДС;
  • При нужда можем да извършим за вас и счетоводни дейности.

Ако е необходимо, нашият екип може да ви предостави пълно съдействие за регистрацията на вашето Дружество по закона за задълженията и договорите. Доверете ни се и се свържете с нас!