Регистрация на АД

Регистрация на АД – акционерно дружество

Най-масово срещаната конфигурация на капиталово дружество е акционерното дружество, обозначено с инициалите „АД”. Характерни за него са няколко базисни компонента, формирани от Търговския закон:

  • За учреждение на АД дружество се изисква устав;
  • Капиталовата му част е разделена под формата на акции;
  • Всички участници в акционерното дружество придобиват акции срещу вноски;
  • Няма условия акционерите да изпълняват и ръководни органи в дружеството;

Според законовите разпоредби, АД е търговско дружество, което се явява самостоятелно юридическо лице. За да бъде вписано в Търговския регистър и за да бъде определено като АД, се изисква новосформираното дружество да е наименувано и да има посочено точно местоположение и седалище. Понеже става дума за юридическо лице, АД-дружеството отговаря пред кредитодателите си чрез своето имущество.

АД-дружеството може да бъде мащабна корпоративна организация, в която членове са акционери от България или от чужбина – няма изискване те да имат отношения помежду си, тяхната обвързаност е насочена към самото дружество. Няма ограничение за това акционерите да са регистрирани като  юридически лица,  или да са с правата на физически лица, като в тази корпоративна структура може да участва както държавата, така и общините. По право всяко АД е търговско дружество и като такова то се осъществява в търговския оборот

Законът изисква дружеството да  разполага с минималната стойност, чийто размер да компенсира отпадането на личните отговорности на съдружниците. В този смисъл, капиталовото дружество е отговорно за задълженията си със своето имущество – то не трябва да има стойност по-малка от капитала на дружеството.

Членовете в акционерното дружество като лица с инвестиран капитал, право на част от разпределението на печалбата, ликвидационен дял и право на вот в общото събрание. Съдружниците в АД нямат отношения към задълженията на дружеството и не носят лична отговорност за тях, но са отговорни спрямо него с плащането или неплащането на установената изискуема вноска.

Едно от базисните предимства на АД-формата на ръководство, е свързано с неговата структура, при която акционерите инвестират парични средства, не участват в самата дейност на дружеството, но участват в разпределението на дивидентите от общата печалба. Успешните дружества натрупват голям капитал именно заради разширената форма на инвестиция в самото дружество и възможността за свободно прехвърляне на акции. Рисковете произтичат от обезценяването на акциите, но загубата акционерите се ограничава само до загубата на притежаваните от тях акции.

 

АД започва да функционира след като бъде вписано в Търговския регистър. Затова трябва да бъдат изпълнени всички законови разпоредби и да се пристъпи към заявление за вписване от управителен орган, избран според вътрешните правила на самото дружество.

Вашият коментар