Прехвърляне на ЕТ на ЕООД

Ние предлагаме услуги и вискчи консултации свързани с прехвърляне на ЕТ на ЕООД, прехвърляне на ЕТ от съпруг на съпруга, прехвърляне на ЕТ чрез дарение, документи за прехвърляне на ЕТ, изкупуване на ЕТ от ЕООД и всичко необходимо за вписване на фирмени промени на най-изгодна цена!

При продажба или прехвърляне на фирма на ЕТ, за разлика от търговските дружества с капитал, не съществуват дружествени дялове, които да се използват. Този метод обаче може да се използва и при дружествата с ограничена отговорност ЕООД и ООД. В статията ще разясним прехвърлянето на фирма с правна форма ЕТ – правомощия, отговорности и фактически отношения по чл. 15 от Търговския закон. Ще се фокусираме върху най-популярните начини – продажба на едноличен търговец на юридическо и на физическо лице.

Прехвърляне на ЕТ на ЕООД или на ООД
При този метод прехвърлянето на ЕТ се извършва чрез заверено при нотариус споразумение за покупко-продажба на фирма на ЕТ съгласно чл. 15 от ТЗ. Преди етапа на вписване на сделката в Регистъра, трябва ЕТ да информира дирекцията на НАП по местоположение на търговеца за промяна на обстоятелството на физическото лице, съгласно чл. 77 от ДОПК. Непосредствено след информирането на НАП, Агенцията по приходите създава документ, което служи за вписването на това действие в Агенцията по вписванията.
Предприятието с правна форма ООД или ЕООД, което изпълнява функцията на купувач, е необходимо Общото събрание или едноличният собственик да излезе с решение за покупка на предприятието на едноличния търговец. След решаването се подписва споразумение и покупко-продажбата се вписва по партидата както на приобритателя, така и на отчуждителя. За да се утилизира тази стъпка при подписване на споразумението, едната от двете страни се ангажира да извърши вписването в Регистъра.
Добре е да се знае, че защитата, според разпоредбите на ТЗ, във връзка със задълженията към кредиторите е на отчуждителя. Ако не е договорено друго между двете страни, то те отговарят солидарно до размера на делегираните им отговорности.
Също така, кредиторите следва да поискат своите вземания първо от отчуждителя на фирмата. Правоприемникът ръководи отделно прехвърлената фирма за период от шест месеца, в който всички кредитори, към които едната от двете страни има задължения, без обезпечени вземания, породени преди датата за подписване на покупко-продажбата, имат право да потърсят обезпечение или компенсиране на вземанията си.

Прехвърляне на ЕТ на физическо лице
Реално такава сделка не може да бъде направена, защото предприятие може да се прехвърли само на физическо лице, което изпълнява ролята на търговец. В такива ситуации се налага едновременно подаване на две заявления за вписване на сделката за прехвърляне на ЕТ и за първоначално вписване на ЕТ. Това на практика е единствената разлика, когато става въпрос за прехвърляне на ЕТ на капиталово дружество и на физическо лице. Всички останали етапи от процеса, който описахме по-горе, се отнасят и тук.

Относно всички варианти за прехвърляне на ЕТ между съпрузи, прехвърляне на ЕТ чрез дарение, необходими документи за прехвърляне на ЕТ, изкупуване на ЕТ от ЕООД и всичко друго свързано с фирмени промени и вписване, не се колебайте да се свържете с нас за консултация и съдействие.

Нашият екип от компетентни юристи с дългогодишен стаж извършва този вид услуги. За повече информация и тарифи на фирмата ни, може да се обърнете към нашия екип по удобен за вас начин!