Прехвърляне на дружествен дял

Прехвърляне на дружествен дял от един съдружник на друг

Прехвърляне на дружествен дял на трето лице

Динамиката на развитие на едно търговско предприятие често предполага рязка смяна на обстоятелствата вътре в него. Една от възможните ситуации в тази динамика е процедурата по прехвърляне на  дялове по съдружие, т.е. продажба на дружествения дял; възможните сценарии са за намаляване или увеличение на дружествен дял, дарение, замяна. Дружественият дял може да смени собственика си поделено или цялостно.

В ООД предприятие,  всеки съдружник притежава свой собствен дял. Пропорциите се определят от дела на съдружника в основното капиталово вложение в дружеството. Разширеното обозначение гласи, че дружественият дял е сбора от имуществени и неимуществени членски права, които всеки съдружник притежава като част от общия капитал на дружеството.

В Търговския закон ясно е упоменато, че дружественият дял може да се прехвърля или разделя само със съгласието на съдружника или съдружниците, при липса на други договорени условия. В този аспект, при казус с делим дял когато той се разпределя между съдружници, те имат съвместни права върху него, тоест солидарни са със задълженията по дела. За казус с цялостен дял, законовата рамка изисква от правоприемника солидарно да покрие неплатените задължения срещу своя капитален дял.

Един съдружник може да прехвърли дял на друг напълно свободно, с договор нотариално заверен и според законовите разпоредби. Другите съдружници нямат право да упражняват контрол върху тази процедура, освен ако в самото дружество няма вътрешен устав, който да определя други условия в тази посока.

Когато се прехвърля дял от съдружник към трето лице, с това възниква казус, който се свързва с процедурата по приемане на нов съдружник. В този смисъл, следват се всички препоръки и устава на дружеството за приемане на нов съдружник. Такава процедура може да се удължи или усложни заради специалното решение, което трябва да се вземе от ОС. Този който прехвърля своя дял в полза на трето лице автоматично преустановява своето членство в сдружението, а след документалната заверка, лицето което поема този дял, се превръща в нов съдружник.

Дялова продажба между съдружници не променя количествения състав на дружеството. Когато има казус с правоприемни наследници (законови или според завещание) на дял от дружеството, трябва да се спази буквата на закона и да се премине към процедура по установения ред за приемане на нов съдружник.

Законът казва, че страна по договор за прехвърляне на дружествен дял е всяко правоспособно физическо лице гражданин на Република България или лице чужденец по произход, или юридическо лице от България и чужбина.

Преминаване на дружествен дял от един съдружник към друг причинява различни казуси в самите фирми, последвано  от усложнени процедури и правни ситуации. Предвид трябва да се вземат и редица фактори, които изискват информирано решение и актуална консултация. Ние и нашите сътрудници консултанти сме тук, за да Ви помогнем с бързото и безпроблемно разрешение на процесите по прехвърляне или продажба на дружествен дял.

ОЩЕ:

Вашият коментар