Преобразуване на дружество

При нужда от услуги за преобразуване на фирми и всички правни и счетоводни услуги, може да се обърнете към нашите експерти за консултация и пълно съдействие при най-изгодни цени за цялата страна.

Предлагаме всички услуги за преобразуване на търговско дружесто, преобразуване на фирма от ООД в ЕООД и обратното, преобразуване на ЕТ в ЕООД или ООД, от ЕООД в ЕТ, от ЕООД в ЕАД, от АД в ООД, преобразуване на събирателно дружество (СД)в ООД, прехвърляне на дялове при преобразуване и т.н.

При нас ще получите безплатна консулация и предварителна информация за всички необходими документи и договори за преобразуване, как е най-добре да се направи прехвърлянето и всички детайли свързани в вливане, сливане, отделяне, ликвидация и т.н.

Ето и малко насочваща информация или как става преобразуване на фирма (вкл. за ЕООД, ООД, ЕТ и т.н.)?

Търговският закон припознава четири форми на такава трансормация: вливане, сливане, разделяне и отделяне.

Основно преобразуването бива следните видове:
• Вливане: Когато едно дружество се влее в друго дружество. Първото подлежи на прекратяване, като имуществото му преминава към второто дружество.
• Сливане: Когато две дружества подлежат на обединяване. Тогава се създава едно ново дружество, а другите две се прекратяват.
• Отделяне: Когато едно дружество се отделя от друго дружество. Тогава първото продължава да функционира.
• Разделяне: Когато едно дружество се разделя на две нови дружества. Старото дружество се прекратява.
• Отделяне на еднолично търговско дружество: Когато част от имуществото на едно търговско дружество преминава върху нови дружества – ЕООД или ЕАД, като първото дружество получава като собственост капитала им.

Преобразуване или изкупуване на фирми:
За да си спестите време и средства и да извършите процедурата правилно, най-добре е да са се обърнете към професионалисти.
Стъпките включват изготвяне на споразумение за реорганизацията, което се подписва от вашето и от другите търговски дружества. Споразумението следва да е в писмена форма, да съдържа всички подписи и да е с нотариална заверка. То може да се сключи и след като се вземе решението, но тогава трябва да се направи проект за споразумение.

• Договор – планът и докладът трябва да се впишат в Търговския регистър, като не по-късно от 30 дни преди решението за преобразуване трябва да се изпрати споразумението или плана и доклада в Регистъра.

• Проверка на реорганизацията – контролът се осъществява от одитор, който извършва проверка на всички дружства, които ще участват в процедурата по преобразуването. Одиторът преглежда всички документи, като тази проверка може да не се прави, ако всички съдружници от първото ТД и дружествата, които ще бъдат поети от него, се подпишат върху писмен документ, че са съгласни да не се извършва този акт.

• Информиране на всички съдружници – преди да се вземе решение за преобразуване на всички съдружници и акционери се предоставят документите, с които да се запознаят. Достъпът до тази информация има за цел да се се вземе информирано решение за преобразуването. Тези документи включват:
– споразумението или планът
– докладът на управителния орган
– докладът на лицето, извършващо проверката
– годишните финансови отчети и докладите на всички ТД за последните 3 финансови години
жсчетоводният баланс
– проектите на нов дружествен договор или устав на всяко от новоучредените дружества

• Решение за преобразуване – всяко дружество само взима решение, дали да се включи в процеса. Крайното решение на ЕООД и ООД се взема от Общото събрание на съдружниците при мнозинство 3/4 от капитала. За АД от Общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 от представените акции с право на глас. За КД с акции решението се взима от съдружниците, чиято отговорност е неограничена. При командитните дружества, това решение се оформя в писмена форма, подписва се и се заверява нотариално, като към него трябва да се добави решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 от представените ценни книжа с право на глас.

• Доклад на управителните органи – дружествата, които са обект на преобразуването, изготвят доклад, в който се обосновават за целта му и включват посочената от закона информация. В доклада следва изрично да се опишат данните за определения проверител и за упълномощения депозитар, както и спецификите на оценяването (ако има такива). Когато новорегистрираното дружество е капиталово или ще се извърши с увеличаване на капитала на приемащото дружество, докладът трябва да включва информация и за преминаващото към това дружество имущество, въз основа на което се определя сумата на капитала.

• Вписване – преобразуването следва да се впише в Търговския регистър, като към заявлението за вписване се подават и допълнителни документи (като например за вливане, сливане, разделяне и отделяне на дружествата). Управителният орган на преобразуващото се дружество подава заявлението за вписване в Регистъра и съответно за разделянето или отделянето. Заявлението за вписване се съпътства и от следните документи, съгласно закона:
– договорът или планът за преобразуване и решенията на всички включени в преобразуването дружества
– препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, който следва да включва измененията и допълненията (в случай, че има такива) и да бъде заверен от органа, представляващ съответното търговско дружество (ЕООД, ООД, АД или друго)
– дружественият договор и/или устава на новосъздаденото дружество и необходимите документи за вписване на органите му за управление и т.н.

Вписване на преобразуването на фирмата – заявлението се подава в комплект със следните документи:
– препис от дружествения договор и/или устава на преобразуващото се търговско дружество (ЕООД, ООД, АД и т.н.)
– докладите на проверяващите
– съгласията за реорганизацията съгласно чл. 262
– списък със съдружниците, придобиващи ценни книжа, дялове от капитала или членство в новорегистрираното дружество, какъв вид членове ще бъдат, както и актуални данни за залози или налични запори
– декларация на депозитарите, че са получили временните удостоверения или ценните книжа и документите, че Централния депозитар е информиран за промяната в обстоятелствата, на основание чл. 262.

Заявяването на вписването на промените трябва да се извърши до 8 месеца от датата, към която е определено съотношението на замяна със споразумението, като вписването се прави не по-рано от 14 дни след заявяването.

Ако планирате преобразуване на вашето търговско дружество, то може да се обърнете към нас за съдействие.

Спестете си време и пари и се доверете на нашите експерти!