Прекратяване на членство в дружество

 Когато единомишленици се съберат заедно в общо търговско предприятие, няма гаранция, че те ще бъдат заедно през цялото време, в което дружеството съществува. Затова напълно в реда на нещата е да има прекратяване на членство в дадено дружество, което да се дължи на субективни или обективни причини. Промяната на количеството съдружници обаче винаги е съпроводено с промяна на обстоятелства, които Търговският закон изисква да бъдат регистрирани.

Самите причини по прекратяване на членство в дружество разпределени в групите субективни и обективни са следните:

Субективни основания за прекратяване членство в сдружение:

По волята на съдружника или юридическото лице:

Доброволна инициатива на съдружника

Изключване по решение на ОС на сдружението

При посочени прекратителни условия свързани с времеви период, невъзможност за присъствие, запрещение и т.н.;

Обективни  основания за прекратяване членство в сдружение:

При смъртен случай на съдружник

При поставяне под запрещение, домашен арест и др.

При невъзможност съдружника да изпълнява членската си вноска, поради обявяване на фалит от негова страна и други финансови пречки;

При прекратяване на съдружник;

Промяна на обстоятелства при напускане на съдружник

– Промяна на капитала и на капиталовото разпределение в дружеството

– Промяна на дяловете в количествено измерение

– Своевременна промяна на капитала и размера на дяловото преразпределение в дружеството.

От тези три промени произхождат и следствия свързани с разпределението на печалбата между членовете на търговското дружество. Ако има договор, който рамкира дяловото разпределение, то следва промяна на договора в това отношение. Когато напускането на съдружник е съпроводено с приемане на правоприемник/наследник, не настъпва промяна на дяловете в  дружеството и следователно на неговия капитал.

Прекратяването на членство в дружество е сложен процес, който може да бъде съпроводен от сложни казуси на базата на конкретните фирмени показатели и състояние. Затова ние можем Ви помогнем при изясняването на специфики на възможните ситуации и индивидуален подход при използване на нашите услуги.

 

Вашият коментар