Назначаване на прокурист

Прокурист е лице избрано от собственика на фирмата и упълномощено да управлява дружеството. При ЕООД прокурист се назначава от едноличния собственик на капитала, а при ООД се взема решение от общото събрание на съдружниците. Прокурист може да бъде, както един от собствениците, така и външно лице.

Назначаването на прокурист се отразява в Търговския регистър.

Прокуристът може да извършва всички позволени от закона промени във фирмата без да е необходимо разрешение и одобрение на действията му от собствениците, т. е. прокуристът управлява изцяло дружеството. Ето защо, в договора с прокуриста е добре да бъде предвидена клауза с възможност за освобождаване в кратък срок, когато собствениците, считат че е необходимо това.

Смяна на прокурист

Прокурист може да бъде сменен с решение на общото събрание или едноличния собственик на капитала. Необходимо е да се подготвят съответните документи:

  • Решение на общото събрание на собствениците или протоколно решение при ЕООД;
  • Промяна на дружествения договор, като се впише новият управител;
  • Нотариална заверка на подписите и решението на общото събрание;
  • Нотариална заверка на подписа на новия управител и оформяне на съответните декларации по ТЗ;
  • Подаване на заявление за промяна в Търговския регистър.

Всяка промяна се отразява в Търговския регистър и влиза в сила от момента на публикуването й.

Какви са функциите на прокуриста?

  • Прокурист се назначава с цел управление на дружеството срещу съответното заплащане. Той представлява дружеството като може да сключва търговски сделки, да подписва договор за кредит, да учредява обезпечения в полза на трети лица, да сключва застраховки, да подава искове и други.
  • Прокуристът няма неограничени правомощия. Не всички действия може да бъдат извършвани само и единствено от него. За някой правни действия е необходимо съгласието на собственика. Например, не може да продава и да се разпорежда с недвижимото имущество собственост на фирмата; не може да преобразува дружеството; не може да оправомощава други лица с управленски функции.

Ако Ви е необходим прокурист, ние може да Ви съдействаме в целия процес по назначаването му и оформяне на съответните документи.