Изключване на съдружник / напускане

Промяна на съдружници чрез изключване или излизане на съдружник

Когато две или повече физически лица се съберат заедно в едно търговско дружество, това не означава, че те ще са съмишленци, докота то съществува. Ето защо е съвсем нормално да възникват различни нужди за промени в съдружниците и дружествените дялове. Промените свързани със заличаване на съдружник или в броя на съдружниците се вписват в Търговския регистър, на основание разпоредбите от Търговския закон.

Ние предлагаме следните услуги свързани с промяна на съдружниците:

 • Смяна на съдружник в ООД или ДЗЗД
 • Разделяне на съдружници в ООД
 • Поемане на дял при напускане на съдружник
 • Изкупуване на дялове на съдружник
 • Изплащане на дял на починал съдружик – изчисляване на дружествени дялове при смърт на съдружник
 • Изключване на съдружник управител
 • Доброволно напускане на съдружник от ООД
 • Ликвидационен дял при напускане на съдружник
 • Решение за изключване на съдружник
 • Спорове и проблеми между съдружници в ООД
 • При смърт на собственик на ЕООД

Мотивите по напускането на членовете на дружеството се делят най-общо на субективни и обективни.

Промяна на съдружници – субективни причини
– По волята на съдружника;
– По инициатива на съдружниците;
– При взимане на решение на Общо събрание на членовете;
– По принудителни условия, отнасящи се към времевата рамка, невъзможност за присъствие, поставяне под запрещение и т.н.

Обективни причини
– При смърт на съдружник – нужда от заличаване на починал съдружник в ООД или ЕОД
– Когато един от членовете се намира под запрещение, домашен арест и др.;
– При невъзможност на съдружник да заплати дела си, поради обявяване на фалит и други парични трудности;
– При прекратяване на съдружието във фирмата.


Възможни промени в дяловете
– Изменение на капитала и разпределянето му между съдружниците;
– Промяна на дяловете при запазване на капитала;

Напускането на един от съдружниците е сложен процес, който може да бъде съпътстван от различни обстоятелства. Може да разчитате, че ние винаги проявяваме индивидуален подход при осъществяване на нашите услуги.

При нас ще получите подробна информация за необходимите документи при напускане или изключване на съдружник в ООД, както и какво се прави при смърт на съдружнк, какво е нужно при промяна на съдружник чужденец (чуждестранно дружество) и всички услуги свързани с изкупуване и промяна на дружествени дялове.