Вписване на съдружник в ООД / Приемане на нов съдружник

Вписване на промяна на съдружници

Актуалната бизнес среда в България предполага в даден момент в ООД дружество да бъде включен нов съдружник. Това може да се случи поради различни причини, но процедурата е ясно изведена. Първо е важно да се знае, че при промяна броя на съдружниците в дружеството, следва промяна на обстоятелства, която е свързана с промяна в капитала на дружеството и промяна в размера на дяловете на съдружниците.

За да бъде приет нов съдружник, той трябва да напише заявление, с което подписва, че се съгласява с условията, които са му предложени от дружеството. Решението се съгласува и се взема на общо събрание според вътрешните правила на всяко дружество. Решението обаче е свързано единствено с приемането на лицето като нов съдружник.

Поради различните причини, които могат да породят промяната при броя на съдружниците, следва всеки случай да се разглежда индивидуално. Често тези промени са болезнени както на личностно ниво, така и за успеха на предприятието, затова е добре да използвате нашите консултативни услуги в тази насока.

 

Цена на услугата:

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА СЪДРУЖНИЦИ     120 – 250 лв. в зависимост от броя на нотариалните заверки.

 

Приемане наследник на починал сътрудник

Когато има случай със смърт на съдружник се достига до ситуация – заместване на съдружник. Отново се следва процедурата с писмено заявление от страна на лицето наследник, за да се спази реда за приемане.

 

Ситуация с ЕООД

При смърт на едноличен собственик на ЕООД, трябва да се впише още с изготвянето на документите на дружеството, че фирмата продължава да работи. Промяната на ЕООД в ООД става чрез промяна в обстоятелствата, в която се описва влизането на новия съдружник и описание на дяловете, както и другите належащи промени. Правоприемствеността от юридическо лице при смяна на собствеността, също трябва да е посочена в учредителния акт.

 

Причини за прекратяване на съдружие в ООД

Именно заради спецификата, която може да наложи влизане на нов съдружник в търговската фирма, ето причините обединени в две категории:

Субективни основания за прекратяване членство на съдружник:

По волята на съдружника или юридическото лице:

Доброволна инициатива на съдружника

Изключване по решение на ОС на сдружението

При посочени прекратителни условия свързани с времеви период, невъзможност за присъствие, запрещение и т.н.;

Обективни  основания за прекратяване членство на съдружник:

 

При смъртен случай на съдружник

При поставяне под запрещение, домашен арест и др.

При невъзможност съдружника да изпълнява членската си вноска, поради обявяване на фалит от негова страна и други финансови пречки;

При прекратяване на съдружник;

За още детайли, информация и индивидуален подход, моля свържете се с нас, за да Ви свържем с нашите консултанти.

Вашият коментар